Uutta yritystä perustettaessa ei välttämättä heti ensimmäiseksi tule miettineeksi turvallisuutta. Monet turvallisuuteen liittyvät asiat eivät tunnu ajankohtaisilta ennen ensimmäisen työntekijän palkkaamista, mutta myös yksinyrittäjän tulee varmistua tietyistä perusturvallisuuden tekijöistä.

Yrityksen turvallisuus voidaan nähdä sisäisenä turvallisuutena, kuten työntekijöiden turvallisen työn tekemisen varmistamisena sekä erilaisiin turvallisuusriskeihin varautumisena. Näitä riskejä ovat esimerkiksi työvälineet ja työpaikan turvallisuus, ja niihin varautuminen tarkoittaa esimerkiksi pelastusteiden merkitsemistä, ensiapuvarusteilla varautumista ja pelastussuunnitelman tekemistä. Sisäiset turvallisuustekijät ovat siis sellaisia, joihin yritys voi toiminnallaan vaikuttaa. Ulkoisia turvallisuustekijöitä ovat sitten yrityksen vaikutusalueen ulkopuoliset asiat, kuten tietoturva, rakennusten turvallisuus (mikäli ne eivät ole yrityksen omistuksessa) sekä hälyttimien ja vartioinnin toimivuus. Työturvallisuudesta säädetään työturvallisuuslaissa.

Työturvallisuus

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan vastuulla on järjestää työn tekemisen turvallinen ympäristö. Tähän liittyvät paitsi turvalliset työvälineet niin myös riittävä työhön opastaminen, suojavälineiden käyttö ja työergonomiset seikat. Turvallisen työympäristön varmistaminen alkaa työtiloista. Työnantajan velvollisuuteen kuuluu selvittää työn turvallisuusriskit sekä työympäristön suunnittelu. Työskentelytiloissa on oltava riittävä ilmanvaihto sekä valaistus, ja työpisteen on oltava ergonomialtaan sellainen, että se mahdollistaa turvallisen työskentelyn. Työnantajan velvollisuus on antaa työntekijöille riittävä opastus työhön. Tämä tarkoittaa myös turvallisuuteen liittyvää opastusta. Jos työssä tarvitaan suojavälineitä, näiden käytön opastaminen on työnantajan vastuulla. Työntekijän velvollisuus on puolestaan toimia työnantajan antamien turvallisuusohjeiden mukaisesti sekä raportoida työnantajalle havaitsemistaan turvallisuusriskeistä. Työpaikalla olisi hyvä olla vähintään yksi ensiaputaitoinen henkilö.

Ensiapu työpaikalla

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että työpaikalla on ohjeet siitä, miten toimia tapaturman sattuessa. Työnantajan velvollisuus on myös huolehtia, että työpaikalla on riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä henkilöstömäärään nähden. Työnantajan kannattaa hyödyntää yleisiä ensiapukursseja. Tärkeä ensiapuvaruste on työpaikalla pakollinen ensiapulaukku. Ensiapulaukun voi koota itse, mutta helpointa on ostaa sellainen valmiina. Valmiita ensiapulaukkuja löytyy esimerkiksi verkkokaupoista kuten ensiaputarvike.fi -sivustolta. Erityisen tärkeää on myös pitää ensiapulaukun sisältö aina samanlaisena ja päivitettynä. Eli aina kun laukusta käytetään jokin tarvike, tulee se heti korvata uudella vastaavalla. Joissakin tuotteissa, kuten rasvalapuissa, on myös viimeinen käyttöpäivä, jonka jälkeen tuotteen teho heikkenee. Näiden ajantasaisuutta tulee ensiaputarvikkeista vastaavan seurata säännöllisesti.